top of page

Noodmaatregel in een notendop

Terugvallende omzet door de coronacrisis? De NOW tegemoetkoming voor werkgevers in twee minuten.In verband met de gevolgen van de coronacrisis maakten bedrijven de afgelopen weken en masse gebruik van de regeling Werktijdverkorting. Die regeling was daar niet op voorzien en is daarom op 17 maart 2020 per direct ingetrokken en vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).


Omdat de NOW nog nader moet worden uitgewerkt is het op dit moment nog niet mogelijk om tegemoetkomingen aan te vragen.


De hooflijnen van de nieuwe regeling zijn al wel bekend. Deze zijn door het kabinet toegelicht in een kamerbrief van 17 maart 2020 (www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie).


In dit blog zet ik de belangrijkste punten uit de NOW voor u op een rij:


De NOW in het kort:


- De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt per direct de regeling Werktijdverkorting.

- De NOW wordt opengesteld voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies verwachten van tenminste 20 %.

- Werkgevers die onder de regeling vallen, krijgen tot 90 % van de loonkosten vergoed. Werkgevers vullen het loon zelf aan tot 100 %.

- De NOW treedt in werking met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020.

- Werkgevers die gebruikmaken van de NOW mogen tijdens de looptijd daarvan geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

- De NOW tegemoetkoming wordt in eerste instantie toegekend voor een periode van 3 maanden. Deze termijn kan eventueel nog met 3 maanden worden verlengd.

- Zodra de NOW nader is uitgewerkt, kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen bij het UWV.

- Aanvragen worden slechts summier getoetst. De definitieve tegemoetkoming wordt achteraf vastgesteld, als bekend is met welk percentage de omzet is gedaald. Het UWV keert eerst een voorschot uit ter hoogte van ‘in elk geval’ 80 % van de loonsom. Dat bedrag kan achteraf worden gecorrigeerd door een nabetaling door het UWV of een verplichting tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het voorschot.

- Voor werkgevers die eerder al werktijdverkorting hadden aangevraagd, geldt dat die aanvraag automatisch wordt omgezet in een aanvraag voor de NOW tegemoetkoming. Zij zullen later nog wel nadere informatie moeten aanleveren aan het UWV.


Belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de regeling Werktijdverkorting:


- De NOW is gebaseerd op een verwachte omzetdaling. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude regeling Werktijdverkorting, die was gebaseerd op een teruggang in uren. Voordeel van de NOW is dat werkgevers niet direct voor de keuze worden gesteld of zij (al) hun personeel naar huis moeten sturen.

- De regeling Werktijdverkorting was gekoppeld aan de WW; de NOW is dat niet. Het voordeel daarvan is dat werknemers onder de NOW geen WW-rechten opsouperen én dat ook een tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor werknemers die nog geen WW-rechten hebben opgebouwd.

- De NOW kan ook worden aangevraagd voor oproepkrachten en uitzendkrachten.


Het duurt wel nog even...


De NOW moet nog nader worden uitgewerkt en gepreciseerd, waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden.


De tegemoetkoming kan daarom ook nog niet worden aangevraagd op dit moment. Zodra duidelijk is wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend, zal het UWV dat actief bekendmaken.


Meer weten?


Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met Klaartje Stalenhoef van Stalenhoef Advocatuur. Dat kan per e-mail: klaartje@stalenhoefadvocatuur.nl of telefonisch: +31 6 250 32 699.

85 weergaven0 opmerkingen
bottom of page